Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására

1.) A pályázatot meghirdető szerv:

Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2096 Üröm, Iskola u. 10.

2.) A meghirdetett munkahely:

- Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

2096 Üröm, Iskola u. 4.

3.) Pályázati, képesítési és egyéb feltételek:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a

művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.

rendelet 6/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjai alapján:

aa) felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés

finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-

szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési

intézmény-vezető tanfolyam eredményes, okirattal igazolt elvégzése

c) legalább 5 év szakmai gyakorlat, amelyet a felsőfokú közművelődési végzettségének,

vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett

d) kiemelkedő közművelődési tevékenység

továbbá

- büntetlen előélet

előny:

- vezetői gyakorlat

- idegen nyelv ismerete

4.) A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó Kossuth Lajos Művelődési Ház és

Könyvtár vezetése, irányítása. A helyi közművelődési feladatellátás és tevékenység

megújítása, az intézmény hatékony és takarékos működtetése.

5.) Megbízás időtartama, bérezés, egyéb

A közalkalmazotti jogviszony időtartama és a foglalkoztatás jellege:

- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól: 2016. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig

szól.

A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1-től tölthető be.

Bérezés, pótlékok a Kjt. és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint.

6.) A pályázathoz csatolni kell:

 A pályázó szakmai önéletrajzát

 Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt

 Az iskolai végzettségről szóló okirat, bizonyítvány másolatát

 A közművelődési intézményvezetői tanfolyam elvégzését igazoló okiratot

 A helyzetelemzésre épülő, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői és szakmai

programot

 Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul-e, hogy pályázatát az elbíráló testületek

nyílt ülésen tárgyalják

 Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

7.) A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és

Közigazgatási Képzési Központ honlapján való megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.urom.hu weboldalon és helyben

szokásos módon.

A pályázatot 2 példányban a következő címre kérjük benyújtani postai úton, vagy

személyesen (a borítékon tüntessék fel: Művelődési Ház, igazgatói pályázat): Polgármesteri

Hivatal, (2096 Üröm, Iskola u. 10.)

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázatokat, a pályáztató által összehívott szakmai bizottság előzetes szakmai véleménye

alapján a képviselő-testülete bírálja el.

A pályázattal kapcsolatos további információk (és a pályázati csomag) a Üröm Község

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala kérhetők. ( telefon 06-26/350-054)

Üröm Község Önkormányzata

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark