Kártékony vadak elejtése

HATÁROZAT

Üröm Község Jegyzőjének kérelmére , engedélyezem - 2023.augusztus 18-tól- 2023.november18-ig - Üröm lakott területén, - az egyre nagyobb gondot okozó kártékony vadak elejtését, azalábbiak szerint.

Az elejtés helye: Üröm lakott területéhez tartozó:
Kamilla utca, Berkenye utca, Levendula utca, Csipkebogyó utca, Hérics utca, Kakukkfű utca,Rozmaring utca, Kárókatona utca, Rákóczi Ferenc utca, Deák Ferenc utca, Kevély utca, Fenyvesutca, Akácfa utca, Szeder köz, Péterhegyi utca, Alkonyat sétány, Mészégető utca, Határkő utca,Rókahegyi út, Sadove út, Üröm kőbánya, Üröm temető, 038/1.hrsz, 048.hrsz, 036/8.hrsz,036/9.hrsz.

Az elejtés minden esetben 20.00-04.00 közötti időszakban végezhető.

Az elejtést irányító - végrehajtó személy: Horváth Zoltán (Kiskunhalas, 1953.10.10., an: Kostyálik Margit ) 2040.Budaörs, Nefelejcs u.14.
fegyvertartási engedélyének száma: A 043657

Az elejtésben résztvevő további személyek:

 • Angalét Béla ( Budapest, 1978.12.19., an: Szirmai Hortenzia Veronika ) 2096.Üröm, Akácfa u.1/a.,
  fegyvertartási engedély száma: A204692
 • Valovics Roland ( Esztergom, 1986.11.24., an: Richter Irma ) 2519.Piliscsév, Temető u.37.sz,
  fegyvertartási engedély száma: A118002
 • Migálkó János ( Budapest, 1964-07.18., an: Tamási Magdolna ) 2097.Pilisborosjenő, Ilona u.14.
  fegyvertartási engedélyének száma: A 183001
 • László György ( Budapest, 1956.04.28.,an: Lakatos Eszter ) 2096.Üröm, Kölcsey u.17.
  fegyvertartási engedélyének száma: A 074654

Üröm közbiztonságának és a közterületek rendjének megőrzése, a közterületeket rendeltetésének megfelelő célra használó polgárok, továbbá az egyes ingatlanok védelme érdekében kiadott fentimegfelelő célra használó polgárok, továbbá az egyes ingatlanok védelme érdekében kiadott fentiszámú engedélyünkben a vadelejtés időpontjának meghatározása, az elejtés végrehajtása mindenesetben az elejtés irányítójának-végrehajtójának egyszemélyi felelős döntése, az összes egyedikörülmény, biztonsági szempont figyelembe vétele mellett.

Biztonsági előírások, a lakosság tájékoztatásának módja:

 1. Vadkár észlelése. A vadkárt észlelő bejelentéseket nyilvántartásba kell venni.Rögzíteni kell a bejelentő nevét, lakcímét, telefonszámát és egyéb elérhetőségét.Tisztázni kell , hogy az emberi élet veszélyeztetésének esete fennáll-e.A vad észlelésének pontos helye és ideje, az észlelt vad leírása, mozgása, a látható vadkár, illetveszemélyi vagy tárgyi sérülés történt-e, egyéb az ügy érdemét elősegítő információk naplózása.
 2. A bejelentések fogadását követően az elejtést irányító helyszíni szemlét rendel el, a bejárás sorána helyszínen tapasztaltak alapján dönt a vadkilövés szükségességéről.
 3. A vadelejtésben résztvevők a cselekmény végrehajtása előtt az Önkormányzat portájánelhelyezett egyéni vadászati naplóba minden esetben jegyezzék fel az érintett területre vonulást.
 4. Az elejtés irányítója - elsődleges figyelemmel az emberi életre és különös tekintettel az anyagijavakra - alapos mérlegelést követően , dönthet a vadkilövés mellett.A vadkilövést úgy kell végrehajtani, hogy annak során - az esetleges gurulatot is beleszámítva-emberi élet vagy anyagi javak ne kerüljenek veszélybe, illetve a környezet és a természet aszükségesnél nagyobb mértékben ne károsuljon, valamint meg kell akadályozni a személyi sérülésés anyagi kár okozását.
 5. Az elejtést követően az egyéni vadászati naplóba rögzíteni kell az elejtés dátumát, az elejtettvad fajtájának , darabszámának megnevezését.
 6. A vadkilövés eredményéről tájékoztatni kell a területileg illetékes vadászati hatóságot , amelyszerv nyilatkozzon a vadtetem további sorsáról. Amennyiben az nem intézkedik annakelszállításáról, úgy abban az esetben az elejtést irányító személy dönt - helyi önkormányzatifeladatként - a tetem eltávolításáról.
 7. Lakosság tájékoztatása. Általános tájékoztatást kell a lakosság részére adni a kiadott engedéllyel kapcsolatban, amelybenfel kell készíteni az érintett területeken élőket arra a helyzetre , hogy amennyiben vadállatokjelennek meg , abban az esetben sor kerülhet a közbiztonság , a közterületek megőrzése, a lakottterületi vadkár megelőzésée érdekében belterületi vadelejtésre, vadkilövésre.A tájékoztatás tartalmazza, hogy a vad megjelenésével, az észlelt vadkárral kapcsolatban tehetőbejelentéseknek milyen információkat kell tartalmaznia.

Felhívom továbbá a figyelmet a biztonsági előírások fokozott betartására és az érintettlakosság megfelelő tájékoztatására, továbbá tájékoztatom a végrehajtásért felelős személyt,hogy az elejtést vadászlőfegyverrel lehet végrehajtani, erre a célra más , a vad védelméről, avadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996.évi LV.tv.( a továbbiakban Vtv. ) 67.§-ábanmeghatározott vadászati eszköz (pl.vadászíj) nem használható.

Az engedély hatálya kizárólag a kérelemben szereplő és a határozat rendelkező részében említett vadkárral érintett lakott területre terjed ki, a kártékony vadat a vadászterületrőlemlített vadkárral érintett lakott területre terjed ki, a kártékony vadat a vadászterületrőltörténő lőfegyver használatával, illetve a vadászterületen lévő vagy az oda visszatérő vadatelejteni tilos.

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003.(X.28.)Korm.rendeletmellékletének a.)pontja alapján a felajzott íj közbiztonságra különösen veszélyes eszköznekminősül, ezért lakott területen történő használata alkalmas lehet a szabálysértésekről, aszabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II.tv.198.§.(1)bekezdésében szankcionált tényállás megállapítására.

Kötelezem Önöket, hogy a kiadott engedélyről a területileg illetékes vadászatra jogosultszervet haladéktalanul tájékoztassák.Kötelezem továbbá Önöket, hogy a vadelejtés tényleges időpontjáról és helyéről hatóságomat,valamint a területileg illetékes vadászatra jogosult szervet legalább 3 munkanappal előbbírásban - akár elektronikus úton - értesítse.

Vaddisznó elejtése esetén a Pest Megyei Helyi Járványvédelmi Központtal valókapcsolatfelvétel kötelező, ezért felhívom a figyelmet, hogy az Országos Főállatorvos2/2021. számú - az ASP leküzdésére, továbbá a betegség megelőzésére és korai felismerésérevonatkozó intézkedések hatékonyságának növelése céljából meghozott - határozata (atovábbiakban: OFÁO határozat) alapján mintavételi és melléktermék-ártalmatlanításikötelezettsége van minden a főváros és Pest megye területén vaddisznót elejtő vadásznak. Ez a kötelezettség kiterjed a lakott területen történő vaddisznó elejtésekre.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet aPest Megyei Rendőr-főkapitánysághoz kell címezni, de hatóságomnál lehet benyújtani. Afellebezés igazgatási szolgáltatási díja 4.000,-Ft, amelyet hatóságom által biztosítottkészpénzátutalási csekken kell leróni.

 

INDOKOLÁS

Üröm Polgármesteri Hivatal Jegyzője kérelemmel fordult hatóságomhoz a település lakott területénmegjelenő, egyre inkább elszaporodó vadak elejtése érdekében.

Az említett területeken - azon belül is a rendelkező részben meghatározott helyeken - jelentős avadállomány által okozott kár. A lakosssági bejelentések számának növekedése viszont azönkormányzat számára cselekvési kényszert jelent, közegészségügyi, közbiztonsági szempontokalapján, valamint a köz- és magántulajdon megóvása érdekében.
A vadállomány további szaporodása a közlekedés- személy -és vagyonbiztonságot fokozottanveszélyezteti.
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 

Hatáskörömet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja, illetékességemet a fegyverekről és a lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet 4. § (2),/ valamint a Rendőrség szerveia lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet 4. § (2),/ valamint a Rendőrség szerveiilletékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. §-a határozzameg.

Alkalmazott további jogszabályok:

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004.(VIII.31.)Korm.rendelet 36.§., az általánosközigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL.törvény 116.§-118.§.

Budaörs, időbélyegző szerint

Dr.Öveges Kristóf r.ezredes
kapitányságvezető

Nevében és megbízásából:

Gyerákné Nagy Zsuzsanna r.őrnagy
igazgatásrendészeti osztályvezető