Parlagfű-mentesítéssel kapcsolatosan

A parlagfű gazdasági és közegészségügyi szempontból egyaránt a legjelentősebb gyomok közé tartozik. A parlagfű-mentesítés közös ügyünk, de elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve az ingatlan használójának törvénybe foglalt kötelezettsége. A Fővárosi és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Ingatlanügyi hatóságai és a jegyzők minden évben helyszíni ellenőrzést végeznek e kötelezettség betartatása érdekében.A parlagfű gazdasági és közegészségügyi szempontból egyaránt a legjelentősebb gyomok közé tartozik. A parlagfű-mentesítés közös ügyünk, de elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve az ingatlan használójának törvénybe foglalt kötelezettsége. A Fővárosi és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Ingatlanügyi hatóságai és a jegyzők minden évben helyszíni ellenőrzést végeznek e kötelezettség betartatása érdekében.

A parlagfüves területek ellenőrzései a - tavalyi évhez hasonlóan - idén is már május 13-án megkezdődtek.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a tovabbiakban Éltv.) 17.§ (4) bekezdése értelmében: .,A főldhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt kővetően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. "Az Éltv. 50. § (4) bekezdése kimondja, hogy parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget.

Tehát a hatósági intézkedés (közérdekű védekezés elrendelése, bírság kiszabása) jogalapja a védekezési kötelezettség elmulasztása, és nem az egészségkárosltás tényállás megvfllósulása. Amennyiben a földhasználó a parlagfü elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ingatlanján a parlagfü fejlettsége legalább virágbimbós állapotban van, közérdekű védekezést kell e.lrendelni.

Külterületen a földhivatali mezőgazdászok a parlagfüves teruletekröl jegyzőkönyvet vesznek.fel és a Parlagfű Információs Rendszeren keresztül a Pest Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc­ biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: NTO) részére továbbltják azt ügyintézésre. Amennyiben a jegyzőkönyv alapján a területen a parlagfű Száras-leveles állapotban van, az NTO felhlyhatja az ingatlanhasználójának figyeltnét a jogszabályi kötelezettségének teljesítésére az eljárás megindítását mellőzve, de a virágbimbó kialakulását követően már eljárást indlt és közérdekü védekezést rendel el.

Az NTO a kultúrnövény károsodásával együtt járó közérdekű védekezést csak abban az esetben rendeli el, ha á virágbimbós parlagfű borltottság a 30%-ot meghaladja.

A parlagfű elleni közé.rdekü védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet3. §-a értelmében belterületen a helyszlni ellenörzést a jegyzö végez és szintén a jegyzö feladata, hogy belterületen az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal réndszeresíte a Nemzeti Élélmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján és a Földhivatali Portálon közzétett formanyomtatvány felhasználásaval jegyzökönyv vegyen fel.

A közérdekű védekezést belterületen a Jegyző, a Fővárosi Önkormányzat  álltal közvetlenül Igazgatott területen a fővárosi főjegyző; külterületen (Pest vármegye és Budapés ) pedig az NTO rendeli el. Abban az esetben, ha az önkormányzati tulajdonban lévó belterületi ingatlanon az önkormányzat nem tesz eJeget védekezesl köteleze ségének az NTO intézkedik a közérdekű védekezés végrehajtásáról.

A közérdekű védekezést a hatóságok által megblzott vállalkozók végzik. Ugyanakkor fontos tudni, hogy nem kerül sor sem kaszálásra, sem okafogyott kiszállásra sem, ha az ügyfél időközben maga tesz eleget a kötelezettségének és arról az NTO.-t időben értesíti.  A közérdekű védekezéssel kapcsolatpan felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabás.ára az NTO jogosult, ezért a belterületi ingatlanok esetében a jegyző a közérdekű védekezés elrendelését követően az ügyben keletkezett iratokat továbbltja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi" bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. Nagyon fontos ezért belterületen is az ingatlanak parlagfűvel borított részének m2-ben való meghatározása!

A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.OOO.OOO Ft-ig terjed.

A parlagfű elleni Védekezést elmulasztó - a bírság megfizetésén túl - a közérdekű védekezéssei kapcsolatos költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezé.s elrendelése: után minden esetben növényvédelmi blrság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (Vll.31.} Kormány rendelet alapján.

Parlagfű felszaporodására számíthat1.mk mezőgazdasági és belterületi területeken egyaránt. A parlagfű megjelenhet művelés alatt álló, és elhanyagolt, felhagyott művelésű szőlőkben; gyümölcsösökben, hétvégi kertekben, zártkerti ingatlanokon, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) nyomvonala mentén ugyancsak.

Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés közös ügyünk, és annak eredménye pedig csak összefogással lehet sikeres, a felelősségteljes, jogszabálykövető magatartás mindannyiunk érdeke.