Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2096 Üröm, Iskola u. 10.)

A 178/2016. (XI.30.) Kt. számú határozat alapján

 p á l y á z a t o t    í r    k i

Üröm Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező budapesti 65581/3 hrsz-ú 1 hektár 2895 m2 térmértékű, természetben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Pusztadombi úti ingatlan értékesítése.

 

Az ingatlan minimális értékesítési ára 15.000.000.- Ft.

*

A 65581/3 hrsz.-ú ingatlan KSzT szerinti besorolása 712m2 LG-III. SZ/N, 12.177m2 E-VE-III. 5 m2 pedig övezetbe nem sorolt terület.

Az ingatlan Buda legészakibb részén található, dombos rész. Közelben családi házak és társasházak, valamint lakótelepi lakások találhatóak. Megközelíthető a Táncsics M. utcára csatlakozó Égető és Meggy utcáról. Korábban – 1995-ig a dombon agyagbánya volt. A kitermelt anyagot az ott működő téglagyár dolgozta fel. A  bánya és a  téglagyár megszűnése után a terület feltöltésre került. A terület melletti családi házak és társasházak közművesítettek.

Az ingatlan területén közművek nincsenek.

Az ingatlan utcafronti szélessége 150 m, átlagos mélysége 95 m. A terület 446m2-rére az ELMŰ Hálózati Kft-nek vezetékjog szolgalom van az ingatlan-nyilvántartásban bejegyezve. Az ingatlan hasznosításának részletes szabályairól, előírásairól Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodában (2096 Üröm Iskola utca 10.) lehet bővebb felvilágosítást kérni, Városi Péter főépítész, illetve Légrádiné Balajti Edit műszaki ügyintézőtől a 06-20-479-3090-es telefonszámon, vagy személyesen.

*

Eladó szavatolja az adásvétel tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és igénymentességét.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az 1991. évi XXXIII. tv. 39 § (1) bekezdés értelmében az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzatot a közigazgatási területén lévő másik önkormányzat tulajdonában levő ingatlanra elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

Pályázatot nyújthat be a 65581/3 hrsz-u ingatlan megvásárlására, természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Az átláthatóságról nyilatkozni kell.

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2096 Üröm Iskola utca 10.) Titkársága.

 

Az ajánlatok benyújtásának ideje:

Az ajánlatokat folyamatosan lehet benyújtani mindaddig, míg az ingatlan értékesítésére nem kerül sor.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban "Óbuda-Békásmegyer Pusztadombi u. ingatlan” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

 

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

 

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

 

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést kíván kötni. A pályázóknak 1.500.000.,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742001-15390280 számú bankszámlájára, mely az adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.

Amennyiben a pályázat elbírálását követően a pályázónak felróható okból hiúsul meg az adásvételi szerződés megkötése, a pályázó elveszíti a pályázati biztosíték összegét.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 45 nap.

A vételár megfizetésére maximum a szerződés megkötésétől számított 90 napon belül kell, hogy sor kerüljön.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

-                     A pályázó adatait:

            a./ természetes személy esetén: a vevő(k) személyes adatait (név, születési idő, anyja       neve, lakcíme), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát,

            b./ átlátható szervezet esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma,       meghatalmazott képviselő neve, 30 napnál nem régebbi hitelesített vagy eredeti      cégkivonat és aláírási címpéldány,

  • ØCégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

      A pályázó árajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését.

      A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 45. napig ajánlati kötöttséget vállal.

      A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

      A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

      A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

Az ajánlatételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem módosíthatja.

 

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja

Az ajánlatok felbontásának helye:

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (2096. Üröm Iskola u. 10.)

Az ajánlatok felbontásának ideje:

A pályázatok bontására - tekintettel a folyamatos benyújtás lehetőségére – testületi ülés, soron, vagy soron kívüli ülés keretében kerül sor.

Az ajánlatok felbontásának módja:

Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró e-mailen, illetve telefonon hívja meg.

A pályázat és az ajánlatok elbírálása:

Az elbírálás ideje:

A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testület soros, illetve soron kívüli ülésén kerül sor a pályázat benyújtását követő 15 napon belül.

Az elbírálásra jogosult:

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A Képviselő-testület az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőt a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel nyilvánítja nyertessé.

Az eredményhirdetés módja:

A pályázókat a döntést követően írásban is értesítjük az elbírálás eredményéről.

Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja:

A szerződéskötés helye:

Üröm Község Polgármesteri Hivatala (2096. Üröm Iskola u. 10.)

A szerződéskötés időpontja:

A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk az adásvételi szerződés megkötésének időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak, illetve az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.

Üröm, 2016. november 30.

                                                                                              Üröm Község Önkormányzat

                                                                                               Képviselő-testülete 

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark