Gazdasági vezető álláspályázat

Üröm Község Hivatal

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

Tevékenységi kőr (ellátandó feladatok): Vezeti a szervezet pénzügyi és számviteli feladatainak ellátását. Szervezi, irányítja és ellenörzí a Pénzügyi Osztály munkáját. Végzi a költségvetés tervezésének és beszámolójának feladatait. Az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerben gondoskodik a jogszabályban előírt pénzügyi feladatok elvégzéséről. All ndó kapcsolatot tart az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel, irányítja azok gazdálkodását, pénzügyi feladatainak ellátását.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás idótartama. munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Üröm

Álláshirdető szervezet bemutatása: A közszolgálati tlsztviselök képesltési elöírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7.) Korm. rendele alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1.sz.melléklet 19. pont szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges Információ {pl. jogviszony létesítés feltételei; pr6baidó; illetmény/fizetés, speciális adatvédelml tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, a2 illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselökröl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z)közszolgálati és cafetéria szabályzat az irányadók. A pályázatot a munkaugy@urom.hu email címre, Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina Jegyző részére kérjük benyújtani. Felvilágosítást Szabóné dr. Bartholomaeí Krisztina Jegyző nyújt 26/350-054/103 A munkáltató a pályázati felhfvást visszavonhatja, valamint a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó Jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampclgárság
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesités:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Föiskola. / Egyetem; Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi
 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), !=gyéb végzettség, A 368/2011.(Xll.31.) Korm.rendelet 12.§-ban a gazdasági vezetőre vonatkozó meghatározott végzettség, szakképzettség és feltétel

Elvárt szakmai tapasztalat id6tartama (év): 5

Elvárt vezet61 tapasztalat Időtartama (év): 5

Pályázat elbfrálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során elönyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Államháztartási területen fökönyvi könyvelői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alát.limasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló oklrat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet l melléklete alapján
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésröl

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.15.00:00

A pályázat elbírá165'nak határideje: 2023.12.19. 00:00

A pályázatl kiírás további közzétételének helye: www.urom.hu

Allás tervezett betöltésének idópontja: 2024.01.02.

Publikál6s tervezett id6pontja: 2023.11.10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, fgy annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kirró szerv felel.