Válasz az Átlátható Ürömért petíciójában szereplő téves megállapításokra

 

1. „Az önkormányzat – engedve egyes telektulajdonosok nyomásának – jelentős méretű erdőterület besorolásának a megváltoztatását tervezi."

Tulajdonosoktól semmilyen kérelem nem érkezett erdő átsorolásra. Ezzel szemben az állami nyilvántartással (Agglótörvény, NÉBIH/erdészeti nyilvántartás, Földhivatal) való összhang megteremtése 2021. december 31-ig kötelező minden település számára – átsorolás kizárólag ezért történik.

Az állításnak éppen az ellenkezője igaz: a HÉSZ új előírásai által lesznek a fás területek védve. Azon fás területek, melyeket eddig nem védett semmi! Ugyanis az erdőbesorolás csak azt a faállományt védi a törvény erejénél fogva, melyet az erdőtörvény is erdőnek minősít. Így hiába voltak erdőterületbe sorolva a helyi tervben egyes fás területek, ha azok nem voltak az állami nyilvántartás szerint erdők.

2. „A Budai út mentén található, a Táborföldet és Völgy-ligetet elválasztó erdősort kiveszik az erdő besorolásból (B1a, B1b, B1c). A mintegy 12 ezer négyzetméter több mint felét új beépítésnek szánt területnek jelölik."

A Budai út menti fás területsáv mezőgazdasági telkek, lakótelkek alrészlete, az átsorolás után fásított mezőgazdasági területbe, zöldterületbe, fásított telekrészlet besorolásba kerülnek, ahol a faállomány fenntartását írtuk elő (a fakivágás kizárólag pótlás mellett, jegyzői engedéllyel végezhető). Ezzel éppen szigorítottuk a szabályokat, mert az erdőtörvénynek nem volt hatóköre erre a területsávra.

3. „A helyi védettségű Kisdombot és a temető-Ófalu-Péterhegy/Kárókatona u.- Alkonyat sétány/Vörösbegy utca közötti területeket, mintegy 8 hektárt erdőből természetközeli és mezőgazdasági területté minősítenek át (B5a, B5b). A főépítész indoklása szerint ez a köves, sziklás terület „nagy része átlagnál jobb minőségű termőföld" (lsd. Kisdomb_környezeti vizsgálat és értékelés.pdf mellékletet)"

Az átminősítés itt is a védettséget fokozza. 6 ha „természetközeli területbe" kerül, mely a lehető legszigorúbb védettség, annyit se lehet ott változtatni, mint egy erdőben. Ráadásul pont a védett karszt bokros, sziklagyepes terület miatt erdőtelepítés nem is lehetséges. Az „átlagosnál jobb minőségű termőföld" (a további 2ha) földhivatali minősítés, a helyi önkormányzatnak nincs ráhatása.

Az állítással szemben a Péterhegyi erdőnek egyetlen négyzetmétere sem kerül átsorolásra. A felemlegetett 8 hektárral szemben korábbi rendezési tervben az erdő tulajdonosa 1,4 ha-t kért átsorolni, melyet csereerdővel pótolt is. Ezt nem érinti semmilyen változtatás.

A kifogások nem tesznek említést olyan új – valóságos! – erdőtelepítésről, erdőterületbe sorolásról, mint amilyen az önkormányzati erdő a 062/18 hrsz-ú területen.

Összefoglalva valóságos erdőkből egyetlen négyzetméter sem kerül átsorolásra. Éppen az észrevételezésben kifogásolt gazos, cserjés nem igazi erdők átsorolása történik!

Ahol pedig – nem hivatalos erdők, hanem - fás területek vannak, azok védelmét a HÉSZ most fogja kemény előírásokkal megvédeni.

Végül aláhúzom, hogy minden változtatás a magasabb rendű tervekkel (Országos Területrendezési Terv, Agglóterv, NÉBIH/erdőterv) és a természet védelméért felelős hatóságok (Nemzeti Park, Földhivatal, Erdészeti hatóság) előírásaival összhangban történik.

Városy Péter, sk.